:: 19. 08. 2017   
Co nabízí SPV svým členům ?Aktivity Sdružení lze rozdělit do 4 hlavních okruhů:

 1. získávat a předávat členům informace, které se jinak v ČR velmi obtížně obstarávají
  (i z důvodu stále přetrvající jazykové bariery);
 2. poskytovat svým členům konzultace, poradenství a expertní činnost; 
 3. hájit podnikatelské zájmy svých členů – právnických osob;
 4. podílet se na tvorbě a aktualizaci právních předpisů, norem apod. a to jak na tuzemské, tak i mezinárodní na úrovni.

ad 1. Těžiště zájmů Sdružení jako celku i jednotlivých členů se v průběhu let měnily.
Nejdůležitější formou předávání informací byl ZPRAVODAJ SPV. Další formou byly semináře, školení a společné návštěvy výrobních a opravárenských podniků a veletrhů.

V prvních letech jsme se snažili získávat informace o spolupráci mezi UIP a zejména UIC, mezi jednotlivými národními svazy a jejich zařaditelskými železnicemi. Proběhla společná jednání Sdružení se svazy a železnicemi v Německu, Francii, Rakousku a Švýcarsku. Těchto seminářů se zúčastnili i zástupci naši zařaditelské železnice ČD a Drážního úřadu ČR. Současně jsme byli zváni i na návštěvy výrobních závodů nákladních vozů a jejich komponentů a opraven (i na Slovensku a v Polsku).

Po účinnosti zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a jeho prováděcích vyhlášek (po roce 1995) se těžiště činnosti Sdružení přesunulo na odborné semináře s touto problematikou.

Od samého začátku byl rovněž velký zájem o problematiku přepravy nebezpečných věcí podle RID, protože řada členů cisternové vozy k přepravě NV vlastní a provozuje (i pronajaté ze zahraničí). Sdružení v této oblasti úzce spolupracuje s Asociací bezpečnostních poradců, Drážním úřadem i Ministerstvem dopravy. Sdružení je účastníkem „Výboru RID při Drážním úřadu“.


3. června 1999 byl ve Vilniusu podepsán protokol o změně mezistátní úmluvy COTIF z roku 1980. Pro majitele a provozovatele soukromých vozů důležité části vlastní nové úmluvy (COTIF 1999) a jejích přípojků byly přeloženy a zveřejněny ve Zpravodajích SPV do konce téhož roku. Úmluva COTIF 1999 vstoupila v platnost 1. července 2006. Současně vstoupila v platnost tzv. Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů (VSP).

V roce 2001 byla zveřejněna směrnice EU č. 2001/16/ES o interoperabilitě konvenční železniční dopravy, která musela být zapracována do právního řádu všech členských států nejpozději do roku 2003. Technické specifikace interoperability, které tvoří součást uvedené směrnice, rozhodující pro výrobu, údržbu a provozování nákladních vozů, byly zpracovány a vydávány postupně – poslední, TSI nákladní vozy – platí od konce ledna 2007.

O všech těchto legislativách byli členové podrobně informováni jak ve Zpravodajích, tak i na různých seminářích.


ad 2. Konzultační, poradenské a expertní činnosti obsahují:

 •  výklad tuzemských a mezinárodních technických a právních předpisů, úmluv, smluv;
 • technická pomoc týkající se např. provozování vozů s podvozky 26.2-8;
 • poradenská činnost např. v oblasti pojištění držitelů vozů, při vstupu do VSP;
 • pomoc při závadách na vozech v provozu; jednání zejména se zahraničními železnicemi; překlad dokumentace, protokolů, hlášení a další korespondence;
 • pomoc při šetření nehod s účastí vozů členů.


ad 3. SPV je sdružením právnických osob a jako takové považuje za významnou činnost obhajobu podnikatelských zájmů svých členů v legislativní, komerční a technické oblasti železniční dopravy. Konkrétní nebo potenciální problémy členských podniků, které ohrožují nebo by mohly ohrozit jejich podnikání jsou přenášeny na patřičné státní orgány a v případě mezinárodního rozsahu přes UIP na mezinárodní orgány, jako např. na Evropskou komisi, Evropskou železniční agenturu (ERA), OCTI a pod.
Jako příklad z poslední doby může sloužit informace některých členů Sdružení, že polská vláda vydala opatření odporující směrnici EU č. 1999/36/ES, které po 1.7.2007 vážně ohrožuje obchod mezi polskými a českými podniky. Na žádost SPV projednal zástupce MD ihned tuto problematiku v příslušném výboru Evropské komise a očekáváme, že na základě reakce ostatních členských států a Komise bude tato situace včas vyřešena.

ad 4. Sdružení se podílí na zpracování připomínek k návrhům právních předpisů (např. zákona o dráhách a jeho prováděcích vyhlášek), stanoviska české republiky k návrhům právních předpisů EU a k návrhům norem EN a čSN EN.


Od poloviny roku 2006 se postavení držitele nákladních vozů (dříve zařaditel) podstatně změnilo. Dřívější povinnosti zařaditelské železnice se přenesly z velké části na držitele (část na státní orgány), čímž narostla jeho odpovědnost. Veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů a např. z Všeobecné smlouvy o používání nákladních vozů jdou přímo k tíži držitele.

Členství ve Sdružení SPV je proto pro každého držitele vozů jedinou možností k získání potřebných informací a pomoci.

 

 Přihlášení

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím phpRS